Welcome to Lissom Logistics
   "Delivery your cargo by professional"
   

 

Lissom Logistics provides a worldwide network for domestics and international transportation needs, with time-defined and guaranteed services supported by preferred carriers we offer the competitive rates for all time and cost requirements.

Lissom Logistics provide total distribution services, both domestically and internationally through our global network. We specialize in cost-effective design and management of product transportation, storage, distribution and integrated logistics services from pre-production to end user at the right time and right cost.

Business core element of our service offering are the ability to move single or complex shipments, at any time and to any destination along with our flexible approach and a personalized service to all customers

   
 
   
    Air Freight   Sea Freight   Inland Transport   Custom Clearance   Second Hand Container     E-Tracking  
    Air Freight   Sea Freight   Inland Transport   Custom Clearance   Second Hand Container   Logistics Activities   E-Tracking  
   
  Logistics News
   
  อียูตัดจีเอสพีไทย
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการยุโรป ได้ออกประกาศระเบียบเพื่อปรับปรุงรายชื่อประเทศที่ถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี ศุลกากร (จีเอสพี) แล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.57 เป็นต้นไป โดยประเทศที่ถูกตัดสิทธิ์ เพราะมีรายได้เกินกว่าระดับ Upper Middle Income Countries เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 54-56) 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เอกวาดอร์ มัลดีฟส์ และไทย ซึ่งประเทศที่ถูกระงับสิทธิฯ ตามหลักเกณฑ์นี้จะมีระยะเวลาปรับตัว 1 ปี หลังจากระบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ หรือทั้ง 4 ประเทศจะสามารถใช้สิทธิจีเอสพีไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.57
 
  หวังบาทอ่อนฟื้นส่งออก
นายวิศิษฏ์ ลิ้มประนะ รองประธานและประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาใกล้ระดับ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ถือเป็นโอกาสของผู้ส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งส่วนใหญ่มีกำไรต่ำ อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็กระทบต่อกำไร ทั้งนี้ระดับค่าเงินบาทที่ 31-32 บาทต่อเหรียญฯ ถือว่าเปิดช่องให้ผู้ส่งออกแข่งขันกับคู่แข่งได้ เทียบกับช่วงที่เงินบาทอยู่ที่ 29-30 บาทต่อเหรียฐฯที่อาจแข่งขันราคาไม่ได้เลย แต่ก็อาจส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น อาจทำให้สินค้าที่นำเข้าเพื่อมาขายในประเทศอาจจะมียอดขายลดลง “หากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สามารถดูแลเสถียรภาพเงินบาทให้อยู่ในระดับปัจจุบันได้ในระยะยาวจะเป็นโอกาสที่ดีมากของผู้ส่งออกที่จะส่งออกได้มากขึ้นเข้ามาชดเชย ยอดขายในประเทศที่ลดลงเนื่องจากการบริโภคที่ซบเซาจากผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง”
 
   
   
   
   

   All Rights Reserved © 2013 Lissom Logistics Co., Ltd.
 
Design By Similan Technology.com